Vendepunkt
Hovedside |Solholmen-hjem | Beboerinfo | Inntak | Besøkende | Personalet | Kontakt |
   

- Solholmen overgangsbolig

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Beboerinfo

Alle hyblene, med unntak av en spesialhybel, er identiske og på 20 kvm hver. Disse har komplett hybelkjøkken med oppvaskmaskin og mikro/stekeovn, samt eget bad med dusj.
Beboerne må selv stå for innkjøp av mat, klær, husholdningsartikler og toalettartikler. Beboere som har inntekt må betale husleie. Beboere uten annen inntekt mottar dagpenger etter faste satser.
Domfelte kan ha med seg TV, stereoanlegg og mobiltelefon. Det må søkes om egen pc, og man har tilgang til internett på hyblene.

Programtilbud
Programmer er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen som retter seg mot innsatte, i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon for endring, samt å stimulere hans/hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet. Programmene kan gjennomføres i gruppe eller individuelt.

”En-til-en”
Solholmen kan tilby programmet ”En-til-en”, som er en kognitiv tilnærming basert på prinsippene i MI(Motivational interviewing) og foregår på individuelt nivå. Programmet er direkte rettet inn mot den kriminaliteten vedkommende har begått, og tar for seg temaer som vold, rus og livsmestring.
Måler er å endre atferden som fører til kriminelle handlinger ved å lære deltakerne nye ferdigheter og metoder, samt bevisstgjøre deltakeren på forhold som fører til lovbrudd. Deltakerne skal lære problemløsning, selvstyring og sosiale ferdigheter, og utvikle de sterke sidene personen allerede har.

Hasj kurs
Det gis også tilbud om Hasj kurs, som er et program i gruppe som innebærer bevisstgjøring og holdninger til hasjbruk.

Individuell oppfølging
Det legges stor vekt på individuell oppfølging av samtlige beboere. Ved innflytting retter vi umiddelbart fokus på beboerens løslatelse og hvordan vi best kan tilrettelegge for at denne skal gå bra. Hver beboer får tildelt en kontaktperson, som vil være en veileder i nært samarbeid med øvrige organer og støttespillere, slik at overgangen fra fengsel til frihet kan forberedes så godt som mulig. Vi har et spesielt godt samarbeid med Ny Start

Alle kan få inntil 30 permisjonsdøgn i året (det er mulig å søke om inntil 50 permisjonsdøgn, ved særskilte behov) samt inntil 10 timer kortidspermisjon pr. uke. Alle beboere har frigang til skole, arbeid eller annen sysselsetting.
Det forventes at beboerne deltar på diverse møter og felles renhold, i tillegg til å være en aktiv bidragsyter i miljøet på overgangsboligen.

Velkommen til oss!

     
     
 

 
Telefon: 38 12 09 40
E-post: postmottak-8431@kriminalomsorgen.no
Solholmen overgangsbolig
Besøksadresse: Krossevn.2, 4617 Kristiansand
Postadresse: Postboks 4604, 4673 Kristiansand