Vendepunkt
Hovedside |
   

- Visjon og vyer

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Drammen overgangsbolig

Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen. Overføringen må være hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet. Drammen overgangsbolig ligger i Drammen kommune og har ordinær kapasitet på 12 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til overgangsboligen?
Fra E18 tar man til høyre inn på Riksvei 283, kjører videre inn i Strandveien og så inn i Nedre Strandgate og Øvre Strandgate. Kjør deretter inn i Lajordgata, ta til høyre på Riksvei 283 og fortsett videre i Rosenkrantzgata. Kjør da ca fire kilometer, ta så til venstre inn i Traverveien og deretter til venstre igjen inn i Buskerudveien.

Hva må den innsatte ha med seg?
Den innsatte må ha med seg soningsinnkallingen og gyldig legitimasjon.

Hva kan den innsatte ha med seg?
Gjenstander som den innsatte ønsker å ha med seg inn i overgangsboligen, skal forevises personalet og registreres. Det er ikke tillatt å bruke eller oppbevare symboler, bilder, filmer eller andre ting som er av pornografisk, rasistisk, voldelig eller kriminell karakter. Dette gjelder både på egne rom og i fellesrom. Det er tillatt å ha egen TV og PC på rommet. Internettilkobling er ikke tillatt.

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?
Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

Informasjon om straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i overgangsboligen?
I løpet av den innsattes første og andre dag i overgangsboligen vil regler og rutiner bli gjennomgått, og den innsatte vil bli kjent i overgangsboligen og i nærområdet.

Hvilke muligheter har den domfelte for telefonering?
Overgangsboligen har egen telefonautomat i gangen, og telefonnummer 32 82 16 33 kan oppgis til familie og venner. Beboere må selv kjøpe telekort for å ringe. Etter avtale kan kontortelefonen brukes i forbindelse med sosialkontor, jobbsøking og lignende. Det er tillatt å ta inn og bruke privat mobiltelefon. Mobiltelefonen skal registreres, og mobilnummer skal oppgis til overgangsboligen. Beboere skal gå ut av fellesrom når de snakker i mobiltelefon. Under fellesmåltider og møter skal mobiltelefonen være avslått. Misbruk av mobiltelefonen kan føre til inndragning.

Hvilket tilbud har overgangsboligen?
Den innsatte utarbeider en fremtidsplan i samarbeid med kontaktpersonen med utgangspunkt i de mål som beboer har formidlet i søknaden og under inntakssamtalen. Beboer er forpliktet til å gå på skole eller på jobb på dagtid. Beboer forplikter seg til å følge opp en avtalt fritidsplan. Planen skal inneholde to aktiviteter hver uke der minst én aktivitet skal være en godkjent gruppeaktivitet.

Informasjon til besøkende:

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i overgangsboligen?
Det foreligger egne rutiner og regler for besøk ved Drammen overgangsbolig. Alle besøk og henvendelser skjer via personalet. Drammen overgangsbolig har ikke egne besøksrom, og det må derfor foretas en egen vurdering først og fremst basert på vilkårene i straffegjennomføringsloven og tilgjengelige lokaliteter. Overgangsboligen er ikke tilrettelagt for besøk av barn, og det må derfor søkes særskilt om dette.

Hva er besøkstidene i overgangsboligen?
Beboerne har mulighet for to besøk i løpet av uken - ett på hverdager og ett i helgen. Besøkstiden på hverdager er fra kl. 17.30 til 22.00 og lørdag fra kl. 10.00 til 18.00.

Hva kan besøkende ha med seg?
Overlevering av gaver og effekter skal skje via personalet.

     
     
 

 
Telefon: 32 82 21 17, Telefaks: 32 82 58 20
E-post:
Drammen overgangsbolig
Besøksadresse: Buskerudvn. 195, Drammen,
Postadresse: Postboks 3560, 3007 Drammen