Vendepunkt
Hovedside |
   

- Visjon og vyer

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bodø overgangsbolig

Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen. Overføringen må være hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet. Bodø overgangsbolig ligger i Bodø kommune og har ordinær kapasitet på 12 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til overgangsboligen?
Én av hovedveiene i Bodø går forbi overgangsboligen, og det er godt tilrettelagt for parkering for besøkende. Rutebusser passerer enheten flere ganger i timen. Tilgjengeligheten er derfor meget god.

Hva må den domfelte ha med seg?
Den domfelte må medbringe toalettartikler, klær til jobb og fritidsbruk.

Hva kan den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg eget sengetøy, håndklær, hobby- og fritidsutstyr, TV og musikkutstyr.

Hva får den domfelte utlevert?
Hvert rom er utstyrt for matlaging og inneholder derfor kjøkkenutstyr, som kjeler og dekketøy. I tillegg får domfelte sengetøy og håndklær ved behov.

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?
Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

Informasjon om straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i overgangsboligen?
Domfelte tas imot av den som skal bli vedkommendes primærkontakt. Reglementet gjennomgås og underskrives. Domfelte registreres med alle opplysninger, og besøkslisten fylles ut for godkjenning. Økonomi blir gjennomgått, og det blir gitt en fremstilling for matinnkjøp, siden innsatte selv må sørge for matlaging. Rutinemessig tas den første urinprøven ved ankomst til overgangsboligen.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
I og med at innsatte ved overgangsboligen skal reintegreres i samfunnet gis det muligheter til innkjøp i ordinære butikker via fremstillinger og innsøkte permisjoner. Overgangsboligen driver ikke eget vareutsalg.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Fengselsleder er delegert avgjørelsesmyndighet i forhold til bruk av egen mobiltelefon. Når det gjelder kontakt med offentlig nettverk, planlegging av løslatelse og andre formål som er forenelig med overgangsboligens målsetting, gis adgang til å bruke enhetens telefon. Overgangsboligen har ikke tilgjengelig telefonboks.

Hvilket programtilbud har man ved overgangsboligen?
Programmer er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen som retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet. Programmene kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Ved overgangsboligen har innsatte tilbud om deltagelse i "Brotts-brytet" og "Sinnemestring". Vi oppmuntrer til deltakelse i og følger innsatte på møter i selvhjelpsgrupper, som for eksempel Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomane.

Hvilket skoletilbud gis til de innsatte ved overgangsboligen?
Innsatte har muligheten til å følge ordinær undervisning ved høgskole og videregående skole. I tillegg har overgangsboligen et samarbeid med Oppfølgingsklassen ved Bodø videregående skole der undervisningen tilrettelegges for hver enkelt elev. Det gis muligheter til å ta eksamen på grunnskole og videregående nivå, samt ta datakortet og få bistand til selvstudier.

Hvilket tilbud har man i arbeidsdriften i overgangsboligen?
Overgangsboligen søker i samarbeid med NAV å få flest mulig av de innsatte ut i ordinært arbeid. Dette kan også være arbeid med bistand, lønnstilskudd eller praksisplasser. Vi legger vekt på at den enkelte blir fulgt opp på arbeidsplassen, også i forhold til arbeidsleder og arbeidsgiver. I perioder uten sysselsetting i ordinært arbeid kan det tilrettelegges for arbeid i overgangsboligens arbeidsdrift. Aktuelle oppgaver her er blant annet veldikehold av bygningen, hagearbeid, snøbrøyting og vasking. Arbeidskompaniet kan også være et tilbud til innsatte som ikke har helse til ordinært arbeid eller til innsatte som er preget av tidligere livsførsel eller lang tid i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Overgangsboligen hjelper til med å etablere skole- og arbeidsplass.

Hvilket tilbud har man for fritiden i overgangsboligen?
Overgangsboligens holdning er at dersom innsattes fritid har et positivt innhold, så styrker dette muligheten til et liv uten rusmisbruk og kriminalitet. Vi vektlegger derfor å bistå den enkelte med etablering av nye eventuelt gjenopptagelse av gamle fritidsaktiviteter. Slike aktiviteter kan for eksempel være friluftsliv, kulturarrangementer, trening og deltakelse i frivillige organisasjoner. Det er et mål i seg selv at innsatte etablerer et personlig nettverk, slik at ensomhet unngås.

Informasjon til besøkende

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i overgangsboligen?
Besøksliste skal være godkjent før besøk kan finne sted. Ved besøk melder innsatte fra til personalet om sitt besøk. Besøkslisten kan endres i løpet av straffegjennomføringen.

Hva er besøkstidene i overgangsboligen?
Innsatte kan motta besøk fra skole- eller arbeidstidens slutt til rotid. Rotiden er kl. 23.00 før en arbeidsdag og kl. 01.00 før helge- og helligdag.

Hva kan besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg det som er tillatt i følge norsk lovgivning, med enkelte unntak, som blant annet våpen, dyr, rusmidler og alkoholfritt øl.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Som hovedregel er det ikke tillatt med besøkende under 18 år. Det eneste unntaket er hvis barn er i følge med egne foreldre. Barn må oppholde seg på innsattes rom eller på fellesareal sammen med foreldre. Overgangsboligen har anskaffet en barnestol samt et lite utvalg barnefilmer og spill.

Søke om besøk? Her er søknadskjema.

     
     
 

 
Telefon: 75 56 63 70, Telefaks: 75 56 63 71
E-post:
Bodø overgangsbolig
Besøksadresse: Hålogalandsgata 108A, Bodø
Postadresse: Postboks 112, 8001 Bodø,